Tea Lattes

Tea Lattes

Spicy Chai Latte

$5.00 12oz / $5.75 16oz

Matcha Latte

$5.00 12oz. / $6.00 16oz.

Regular Chai Latte

$4.50 12oz / $5.25 16oz

Tea Latte

$5.00 12oz./ $5.50 16oz.